Podmienky používania
Zásady ochrany osobných údajov
Súbory cookie

Zásady ochrany osobných údajov


(„Essity“ alebo „my“ alebo „nás“) berie ochranu osobných údajov vážne. Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako spoločnosť Essity ako prevádzkovateľ v zmysle Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takých údajov (ďalej len „GDPR“) a Nariadenia o súkromí a elektronických komunikáciách (ďalej len „ePrivacy Regulation“) zhromažďuje a spracúva osobné údaje a ďalšie informácie používateľov.

1. Kategórie osobných údajov a účely ich spracúvania

Metadáta

Môžete používať našu internetovú stránku alebo aplikáciu bez poskytnutia akýchkoľvek vašich osobných údajov. V tomto prípade bude spoločnosť Essity zhromažďovať iba nasledujúce metadáta, ktoré súvisia s vaším používaním: odkazovaciu stránku, údaje o prístupe a čas prístupu, objem prenesených údajov, stav prenosu, typ webového prehliadača, IP adresu, operačný systém a rozhranie, jazyk a verziu softvéru prehliadača. Vaša IP adresa sa bude používať, aby sme vám umožnili prístup na naše internetové stránky alebo do aplikácie. Keď už IP adresa nie je viac potrebná na tento účel, skrátime vašu IP adresu tak, že odstránime posledný oktet vašej IP adresy. Metadáta, vrátane skrátenej IP adresy, sa použijú na zlepšenie kvality a služieb našej webovej stránky alebo aplikácie pomocou analýzy správania našich používateľov.

Účet

Ak si na našej webovej stránke alebo v našej aplikácii vytvoríte účet, môžeme vás požiadať o poskytnutie vašich osobných údajov, ako je napríklad: meno, poštová adresa, e-mailová adresa, zvolené heslo, telefónne číslo, údaje o bankovom účte, údaje o kreditnej karte, fakturačná a doručovacia adresa, záujem o určité produkty/služby (dobrovoľné), žiadosť o prijímanie marketingových e-mailov (dobrovoľné). Spoločnosť Essity spracúva tieto osobné údaje na účely poskytovania funkcionalít účtu a poskytovania našich marketingových materiálov v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a na analýzu vašich záujmov pre marketingové účely.

Objednávky produktov

Ak si objednáte produkt prostredníctvom našej webovej stránky alebo aplikácie, spoločnosť Essity zhromažďuje a spracúva vaše nasledujúce osobné údaje: údaje o vašom účte, typ a množstvo produktu, kúpnu cenu, dátum objednávky, stav objednávky, vrátenie produktov, požiadavky na starostlivosť o zákazníkov. Spoločnosť Essity spracúva tieto osobné údaje na účely realizácie zmluvného vzťahu a objednávky produktov, poskytovania služieb starostlivosti o zákazníkov, dodržiavania zákonných povinností, obhajobu, stanovenie a uplatňovanie právnych nárokov a marketingu na mieru.

Súťaže

Ak sa zúčastňujete súťaže, spoločnosť Essity zhromažďuje a spracúva vaše nasledujúce osobné údaje: meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu, dátum vstupu, zvolenie vás víťazom, cenu, odpoveď na kvíz. Spoločnosť Essity spracúva tieto osobné údaje na účely realizácie súťaže, informovania víťaza, doručenia ceny víťazovi, uskutočnenia podujatia a marketingu.

Údaje o zdravotnom stave

Pri objednávaní niektorých produktov môže spoločnosť Essity zhromažďovať a spracúvať aj informácie o zdravotnom stave, ako vyplýva z objednávky produktu. Zdravotné údaje sú citlivými údajmi v zmysle GDPR a spoločnosť Essity podniká všetky potrebné kroky na ochranu týchto citlivých údajov v súlade so zákonom. Na základe súhlasu spoločnosť Essity zhromažďuje a spracúva údaje o zdravotnom stave výlučne na účely realizácie zmluvného vzťahu a objednávky produktu, poskytovania služieb starostlivosti o zákazníkov, dodržiavania zákonných povinností, obhajoby, preukazovania a uplatňovania právnych nárokov a marketingu šitého na mieru.

2. Tretie strany

Prevod poskytovateľom služieb

Spoločnosť Essity môže zaangažovať externých poskytovateľov služieb, ktorí pôsobia ako spracovatelia údajov spoločnosti Essity, aby Essity poskytovali určité služby, ako napríklad poskytovatelia internetových služieb, poskytovatelia marketingových služieb alebo poskytovatelia služieb podpory IT. Pri poskytovaní takýchto služieb môžu mať externí poskytovatelia služieb prístup k vašim osobných údajom, alebo ich môžu spracúvať. Požadujeme od týchto externých poskytovateľov služieb, aby zaviedli a uplatňovali bezpečnostné záruky na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti vašich osobných údajov.

Ostatní príjemcovia

Spoločnosť Essity môže v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov odovzdať osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní, vládnym orgánom, právnym poradcom, externým konzultantom alebo obchodným partnerom. V prípade fúzie alebo akvizície môžu byť osobné údaje prevedené na tretie strany, ktoré sú zapojené do fúzie alebo akvizície.

Medzinárodné prenosy osobných údajov

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme alebo prijímame, sa môžu prenášať a spracúvať príjemcami, ktorí sa nachádzajú v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“) alebo mimo EHP. Medzi tieto krajiny patria krajiny vymenované na adrese http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov z hľadiska európskeho práva ochrany osobných údajov. Iní príjemcovia môžu mať sídlo v iných krajinách, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany z hľadiska európskeho práva ochrany osobných údajov. Spoločnosť Essity prijme všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečila, že prenosy údajov mimo EHP sú primerane chránené podľa požiadaviek príslušného zákona na ochranu osobných údajov. Pokiaľ ide o prenosy do krajín, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, prenos založíme na primeraných zárukách, ako sú štandardné doložky o ochrane údajov prijaté Európskou komisiou alebo orgánom dohľadu, schválený kódex správania spolu so záväznými a vynútiteľnými záväzkami príjemcu alebo schválené certifikačné mechanizmy spolu so záväznými a vynútiteľnými záväzkami príjemcu. Môžete požiadať o kópiu týchto vhodných bezpečnostných opatrení tak, že sa na nás obrátite, ako je nižšie uvedené v ods. 7 (Kontaktujte nás).

3. Právny základ pre spracúvanie

Spracúvanie vašich osobných údajov môžeme vykonávať na tomto právnom základe:

Poskytli ste súhlas so spracúvaním svojich údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov;
Spracúvanie je potrebné na plnenie zmluvy, ktorej ste stranou, alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzavretím zmluvy;
Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame;
Spracúvanie je nevyhnutné na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo na ochranu životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby;
Spracúvanie je nevyhnutné na realizáciu úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorú sme získali;
Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, okrem prípadov, keď sú týmto záujmom nadradené vaše záujmy alebo vaše základné práva a slobody, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak ste dieťa;
Iný uplatňovaný právny základ pre spracúvanie údajov, najmä ustanovenia stanovené v právnych predpisoch členských štátov;

Spracúvanie vašich citlivých osobných údajov môžeme vykonávať na nasledujúcom právnom základe:

Poskytli ste svoj výslovný súhlas so spracúvaním vašich citlivých osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov; Spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia záväzkov a uplatňovanie osobitných práv spoločnosti Essity alebo subjektu údajov v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany;
Spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré subjekt údajov zjavne zverejnil; Spracúvanie je nevyhnutné na stanovenie, uplatňovanie alebo obhajobu právnych nárokov alebo vždy v prípade, keď súdy konajú na základe ich súdnej právomoci.

Poskytovanie vašich osobných údajov je vyžadované zákonným alebo zmluvným záväzkom alebo je potrebné na uzavretie zmluvy s nami alebo na to, aby ste prijímali naše služby/produkty podľa vašich požiadaviek alebo je jednoducho pre vás dobrovoľné. Neposkytnutie vašich osobných údajov môže viesť k nevýhodám, napr. možno nebudete môcť dostávať určité produkty a služby. Ak však nie je uvedené inak, neposkytnutie vašich osobných údajov nebude mať pre vás právne následky.

4. Aké máte práva a ako ich môžete uplatniť?

Ak ste vyjadrili svoj súhlas s určitým zhromažďovaním, spracúvaním a používaním vašich osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcna. Okrem toho môžete namietať proti používaniu vašich osobných údajov na účely marketingu bez toho, že by vám vznikli iné náklady ako náklady na prenos v súlade so základnými tarifami. V súlade s platným zákonom o ochrane údajov môžete mať právo i) požiadať o prístup k vašim osobným údajom, (ii) požiadať o opravu vašich osobných údajov, (iii) požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, (iv) požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, v) požadovať prenositeľnosť vašich údajov, vi) namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov (vrátane námietok voči profilovaniu), a (vii) namietať proti automatizovanému robeniu rozhodnutí (vrátane profilovania). Ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás, ako je nižšie uvedené v ods. 7 (Kontaktujte nás). V prípade sťažností máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu nad ochranou osobných údajov.

5. Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania

Táto webová stránka alebo aplikácia používa súbory cookie. Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie: https://www.tenanet.sk/vseobecne/spolocne/Podmienky-pouzivania/#ot-sdk-cookie-policy.

6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na poskytovanie požadovaných služieb a produktov. Po skončení nášho vzťahu buď vymažeme vaše osobné údaje alebo ich budeme anonymizovať, pokiaľ sa neuplatňujú zákonné požiadavky na uchovávanie údajov (napríklad na daňové účely). Vaše kontaktné údaje a záujem o naše produkty alebo služby môžeme uchovávať dlhší čas, ak vám spoločnosť Essity môže posielať marketingové materiály. Tiež môžeme byť podľa platných právnych predpisov povinní uchovať niektoré z vašich osobných údajov 10 rokov po príslušnom zdaňovacom roku. Môžeme tiež uchovávať vaše osobné údaje po skončení zmluvného vzťahu, ak sú vaše osobné údaje potrebné na dodržanie iných platných zákonov alebo ak potrebujeme vaše osobné údaje na stanovenie, uplatnenie alebo obhajobu právneho nároku na základe opodstatnenej potreby informovanosti. V maximálnej možnej miere obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov na takéto obmedzené účely po ukončení zmluvného vzťahu.

7. Kontaktujte nás

Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese: Essity Slovakia s.r.o., Gemerská Hôrka 400, 049 12 Gemerská Hôrka, na bezplatnej infolinke 0800 111 000 cez kontaktný formulár alebo na mail dataprivacy@essity.com


Súbory cookie


Tieto stránky používajú súbory cookie. V tejto časti nájdete podrobné informácie o tom, ako sa súbory cookie používajú a ako môžete ovládať, či si chcete súbory cookie ponechať alebo ich vymazať.

1. Čo je to cookie?

Jednotlivé informácie prenesené na pevný disk vášho počítača z webstránky sú známe ako súbory cookie.  

Nie sú to počítačové programy, len malé dátové súbory, ktoré umožňujú webstránkam ukladať a sprístupňovať informácie o zvyklostiach prehliadania zo strany používateľa.

Väčšina webstránok používa súbory cookie, pretože sú súčasťou nástrojov, ktoré spríjemňujú používateľom používanie internetu. Súbory cookie umožňujú webstránkam poskytovať personalizované služby (napríklad zapamätanie si prihlasovacích údajov, ponechanie produktov v nákupnom košíku alebo zobrazovanie obsahu, ktorý je relevantný).  

Existujú rôzne typy súborov cookie: dočasné súbory cookie (alebo súbory cookie relácie) sa vymazávajú pri zatvorení prehliadača; trvalé súbory cookie sa nevymazávajú, ale sa zachovávajú až do aktívneho vymazania alebo skončenia platnosti (ktoré závisí od toho, aké dlhé trvanie súboru cookie má webstránka naprogramované).  

2. Ako odstrániť cookie?  

Väčšina prehliadačov je automaticky nastavená tak, aby prijímala súbory cookie.

Súbory cookie môžete vypnúť v prehliadači, ale nezabudnite, že ak tak urobíte, môžete prísť o množstvo funkcií potrebných na to, aby webstránka mohla správne fungovať.  

Podrobnejšie informácie o súboroch cookie nájdete na stránke www.aboutcookies.org, ktorá obsahuje komplexné a nezávislé informácie o vypnutí súborov cookie pomocou nastavení prehliadača a o odstránení súborov cookie, ktoré sú už v počítači.  

Ak chcete odstrániť súbory cookie z mobilného telefónu, budete si musieť pozrieť príručku k nemu.  

3. Zoznam súborov cookie spoločnosti TENA  

Tieto stránky používajú súbory cookie, aby sme vám mohli zabezpečiť ich personalizované používanie. Pri každom použití týchto stránok sa prenesú alebo sprístupnia súbory cookie. Súbory cookie sú uvedené nižšie. 


Cookie Name Purpose Type 1/2/3 Party Cookie Life Span
Cookiebar Prijatie súborov cookie Funkčné 1 1 týždeň
_ga Web Analytics Výkonnostné 1 24 mesiacov
gtm_eng_findout Web Analytics Výkonnostné 1 30 minút
gtm_eng_askTheDoctor Web Analytics Výkonnostné 1 30 minút
gtm_eng_faqOpen Web Analytics Výkonnostné 1 30 minút
gtm_eng_videoPlay Web Analytics Výkonnostné 1 30 minút
gtm_eng_articleRead Web Analytics Výkonnostné 1 30 minút
__atuvs AddThis share function Funkčné 1 24 mesiacov
__atuvc AddThis share function Funkčné 1 1 hodín
Targeting or Advertising Cookies Monitor usage of the site Výkonnostné 1. alebo 3. Session cookies a trvalé súbory cookies

Nevyhnutné súbory cookie – tieto súbory cookie sú nevyhnutné na pohyb po stránke a využívanie jej funkcií, ako napríklad vstup do zabezpečených častí stránky.  Bez týchto súborov cookie nie je možné poskytovať služby, ako napríklad vaše uskutočnenie nákupu.

Výkonnostné súbory cookie – tieto súbory cookie zbierajú informácie o tom, ako užívatelia používajú webovú stránku, napríklad, ktoré stránky navštevujú najčastejšie a či dostávajú chybové hlásenia od webových stránok.  Tieto súbory cookie nezbierajú informácie, ktoré by mohli identifikovať návštevníka.  Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú úhrnné, a teda anonymné.  Používajú sa výlučne na vylepšenie fungovania stránky.

Funkčné súbory cookie – tieto súbory cookie umožňujú stránke zapamätať si vaše voľby (napríklad vaše meno, jazyk či región) a poskytujú zlepšené, personalizované vlastnosti.  Informácie zbierané týmito súbormi cookie je možné anonymizovať a nemôžu sledovať vaše prehliadanie iných stránok.

Cielené alebo reklamné súbory cookie - tieto súbory cookie sa využívajú na umiestnenie reklamy, ktorá je relevantná pre vás a vaše záujmy.  Tiež sa využívajú na obmedzenie počtu vzhliadnutí tej istej reklamy a na meranie efektívnosti reklamnej kampane. Sú umiestňované našimi reklamnými sieťami s povolením od spoločnosti TENA. Pamätajú si, že ste stránku navštívili, a túto informáciu zdieľajú s ostatnými spoločnosťami, ako napríklad reklamnými spoločnosťami.  Často sú cielené alebo reklamné súbory cookie spojené s funkčnosťou stránky zabezpečovanou inou spoločnosťou.

AddThis - Naše stránky používajú funkciu AddThis (nástroj na integráciu rôznych stránok sociálnych médií ako Facebook, Twitter, LinkedIn a pod.), ktorá môže vytvoriť viacero súborov cookie v počítači. Podrobnejšie informácie o tom, aké súbory cookie používa funkcia AddThis, nájdete v časti Ochrana súkromia AddThis.

4. Prijatie podmienok používania

Prijatím podmienok používania a vstupom a používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookie. Súhlas s používaním súborov cookie môžete vyjadriť aj nastaveniami vo vašom prehliadači.