Podmienky používania
Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Essity
Súbory cookie

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Essity

Verzia 7.0, marec 2023

Spoločnosť Essity AB a jej dcérske a pridružené spoločnosti sa zaväzujú rešpektovať vaše informácie a berú ochranu osobných údajov vážne. Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako spoločnosť Essity Slovakia s.r.o., so sídlom Gemerská Hôrka 400, 049 12, IČO: 36 590 941, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka číslo 16322/V (ďalej len „Spoločnosť Essity“, „my“ alebo „nás“) ako prevádzkovateľ osobných údajov zhromažďuje, používa, zverejňuje, uchováva a inak spracúva informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našich webových stránok.

1. Kategórie osobných údajov a účely ich spracúvania

Metadáta

Môžete používať našu internetovú stránku alebo aplikáciu bez poskytnutia akýchkoľvek vašich osobných údajov. V tomto prípade bude spoločnosť Essity zhromažďovať iba nasledujúce metadáta, ktoré súvisia s vaším používaním:

webová stránka, z ktorej ste prišli na našu stránku, údaje o prístupe a čas prístupu, objem prenesených údajov, stav prenosu, typ  webového prehliadača, IP adresu, operačný systém a rozhranie, jazyk a verziu softvéru prehliadača.

Vaša IP adresa sa bude používať tak, aby sme vám umožnili prístup na naše internetové stránky alebo do aplikácie. Keď už IP adresa nebude na tento účel viac potrebná, skrátime vašu IP adresu tak, že odstránime posledný oktet vašej IP adresy. Metadáta vrátane skrátenej IP adresy sa použijú na zlepšenie kvality a služieb našej webovej stránky alebo aplikácie pomocou analýzy správania našich používateľov.

Účet

Ak si na našej webovej stránke alebo v našej aplikácii vytvoríte účet, môžeme vás požiadať o poskytnutie vašich osobných údajov, ako je napríklad: meno, poštová adresa, e-mailová adresa, zvolené heslo, telefónne číslo, údaje o bankovom účte, údaje o kreditnej karte, fakturačná a doručovacia adresa, záujem o určité produkty/služby (dobrovoľné), žiadosť o prijímanie marketingových e-mailov (dobrovoľné). Spoločnosť Essity spracúva tieto osobné údaje na účely poskytovania funkcionalít účtu a poskytovania našich marketingových  materiálov v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a na analýzu vašich záujmov pre marketingové účely.

Objednávky produktov

Ak si objednáte produkt prostredníctvom našej webovej stránky alebo aplikácie, spoločnosť Essity bude zhromažďovať a spracúvať vaše nasledujúce osobné údaje: údaje o vašom účte, typ a množstvo produktov, kúpnu cenu, dátum objednávky, stav objednávky, vrátenie produktov, požiadavky na starostlivosť o zákazníkov. Spoločnosť Essity bude spracúvať tieto osobné údaje na účely realizácie zmluvného vzťahu a objednávky produktov, poskytovania služieb starostlivosti o zákazníkov, dodržiavania zákonných povinností, obhajobu, stanovenie a uplatňovanie právnych nárokov a marketingu prispôsobeného potrebám spotrebiteľa.

Objednávky vzoriek produktov

Ak si objednáte vzorku produktu prostredníctvom našej webovej stránky alebo aplikácie, spoločnosť

Essity bude zhromažďovať a spracúvať vaše nasledujúce osobné údaje: údaje získané vyplnením príslušného objednávkového formulára, najmä vaše identifikačné údaje vrátane vášho mena, priezviska, adresy (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto), e-mailovej adresy, údaje o vašom pohlaví, roku narodenia, type objednávky (žena/muž/opatrovateľ), ako aj údaje o type objednanej vzorky, dátume objednávky, stave objednávky, vrátení produktov, požiadavkách na starostlivosť o zákazníka. Spoločnosť Essity bude spracúvať tieto osobné údaje na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy, resp. spracovania objednávky vzoriek produktov a poskytovania služieb starostlivosti o zákazníkov, plnenia zákonných povinností, obhajoby, dokazovania a uplatňovania právnych nárokov a marketingu prispôsobeného potrebám spotrebiteľa.

Ak ste spoločnosti Essity udelili súhlas, spoločnosť Essity bude spracúvať vyššie uvedené údaje aj na účely zasielania komerčnej komunikácie týkajúcí sa sortimentu Essity a aktivít spoločnosti Essity zameraných na zvyšovanie povedomia a iných aktivít. Na tento účel nie ste povinní poskytnúť údaje ani súhlas. Súhlas je dobrovoľný a máte právo ho kedykoľvek odvolať (pozrite bod 4 a 8 nižšie). Ak súhlas neposkytnete alebo ho odvoláte, nebude to mať pre vás žiadne negatívne dôsledky, nebudete však dostávať uvedenú komerčnú komunikáciu.

Súťaž

Ak sa zúčastňujete súťaže, spoločnosť Essity zhromažďuje a spracúva vaše nasledujúce osobnú údaje: meno, poštovú adresu, e-mailovú adresu, dátum vstupu, zvolenie vás víťazom, cenu, odpoveď na kvíz. Spoločnosť Essity spracúva tieto osobné údaje na účely realizácie súťaže, informovania víťaza, doručenia ceny víťazovi, uskutočnenia podujatia a marketingu.

Údaje o zdravotnom stave

Pri objednávaní niektorých produktov môže spoločnosť Essity zhromažďovať a spracúvať aj informácie o zdravotnom stave, ako vyplýva z objednávky produktu. Údaje o zdravotnom stave sú citlivé údaje a spoločnosť Essity podniká všetky potrebné kroky na ochranu takýchto citlivých údajov, ako to vyžaduje zákon. So súhlasom, a ak je to v súlade s miestnymi právnymi predpismi, môže spoločnosť Essity zhromažďovať a spracúvať údaje o zdravotnom stave na účely realizácie zmluvného vzťahu a objednávky produktov, poskytovania služieb starostlivosti o zákazníkov, dodržiavania právnych povinností, obhajoby, stanovenia a uplatňovania právnych nárokov a marketingu na mieru.

2. Tretie strany

Prenos údajov poskytovateľom služieb

Spoločnosť Essity môže na poskytovanie vybraných služieb zaangažovať externých poskytovateľov služieb, ktorí budú pre spoločnosť Essity pôsobiť ako sprostredkovatelia údajov, ako sú napríklad poskytovatelia internetových služieb, poskytovatelia marketingových služieb alebo poskytovatelia služieb podpory IT. Pri poskytovaní takýchto služieb môžu mať externí poskytovatelia služieb prístup k vašim osobných údajom, alebo ich môžu spracúvať.

Od týchto externých poskytovateľov služieb vyžadujeme, aby zaviedli a uplatňovali  bezpečnostné záruky na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti vašich osobných údajov.

Ostatní príjemcovia

Spoločnosť Essity môže v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov preniesť osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní, vládnym orgánom, právnym poradcom, externým konzultantom alebo obchodným partnerom. V prípade fúzie alebo akvizície môžu byť osobné údaje prenesené na tretie strany, ktoré sú zapojené do fúzie alebo akvizície.

Medzinárodné prenosy osobných údajov

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme alebo získavame, môžu byť prenášané a spracúvané príjemcami vrátane zástupcov v tej istej skupine spoločností, ktorí sa nachádzajú v zahraničí, a to aj v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len "EHP") alebo mimo neho. Ide o krajiny, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany údajov z hľadiska európskeho práva o ochrane údajov alebo z hľadiska platného miestneho práva. Spoločnosť Essity prijme všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečila, že prenosy mimo EHP alebo mimo iných krajín pôvodu sú primerane chránené podľa požiadaviek platných právnych predpisov o ochrane údajov. Pokiaľ ide o prenosy do krajín, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany údajov, vychádzame pri prenose z vhodných záruk, ako sú štandardné doložky o ochrane údajov prijaté Európskou komisiou alebo dozorným orgánom, schválený kódex správania spolu so záväznými a vynútiteľnými záväzkami príjemcu, iné mechanizmy prenosu podľa miestnych právnych predpisov, ako sú osobitné zmluvné doložky a záväzné podnikové pravidlá, alebo schválené certifikačné mechanizmy spolu so záväznými a vynútiteľnými záväzkami príjemcu. O kópiu takýchto vhodných ochranných opatrení môžete požiadať tak, že nás kontaktujete, ako je uvedené v bode 8 (Kontaktujte nás) nižšie. 

3. Právny základ pre spracúvanie

Spracovanie vašich osobných údajov môžeme vykonávať na základe nasledujúcich právnych základov, ak sú uplatniteľné podľa miestnych právnych predpisov: 

 • Poskytli ste súhlas so spracúvaním svojich údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov;
 • Spracúvanie je potrebné na plnenie zmluvy, ktorej ste stranou, alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzavretím zmluvy;
 • Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame;
 • Spracúvanie je nevyhnutné na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo na ochranu životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby;
 • Spracúvanie je nevyhnutné na realizáciu úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej  moci, ktorou sme boli prípadne poverení;
 • Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, okrem prípadov, keď sú týmto záujmom nadradené vaše záujmy alebo vaše základné práva a slobody, ktoré vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak ste dieťa;
 • Iný uplatňovaný právny základ pre spracúvanie údajov, najmä ustanovenia stanovené v právnych predpisoch členských štátov.

Spracovanie vašich citlivých osobných údajov (resp. tzv. osobitných kategórií osobných údajov) môžeme vykonávať na nasledujúcom právnom základe, ak je uplatniteľný podľa miestnych právnych predpisov:

 • Poskytli ste svoj výslovný súhlas so spracúvaním vašich citlivých osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov;
 • Spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia záväzkov a uplatňovanie osobitných práv spoločnosti Essity alebo subjektu údajov v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany;
 • Spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré subjekt údajov zjavne zverejnil;
 • Spracúvanie je nevyhnutné na stanovenie, uplatňovanie alebo obhajobu právnych nárokov alebo vždy v prípade, keď súdy konajú na základe ich súdnej právomoci;
 • Spracovanie je nevyhnutné z dôvodov významného verejného záujmu na základe práva EÚ alebo členského štátu EÚ, ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu údajov a stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby.

Poskytovanie vašich osobných údajov je vyžadované zákonným alebo zmluvným záväzkom alebo je potrebné na uzavretie zmluvy s nami alebo na to, aby ste prijímali naše služby/produkty podľa vašich požiadaviek alebo je jednoducho pre vás dobrovoľné.

Neposkytnutie vašich osobných údajov môže viesť k nevýhodám, napr. možno nebudete môcť dostávať určité produkty a služby. Ak však nie je uvedené inak, neposkytnutie vašich osobných údajov nebude mať pre vás právne následky.

O tom, či je poskytnutie vašich osobných údajov povinné (v súvislosti so zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou) alebo dobrovoľné, vás spravidla informujeme v čase, keď od vás budeme získavať osobné údaje. 

Nevykonávame automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

4. Aké máte práva a ako ich môžete uplatniť?

Ak ste udelili svoj súhlas s určitým spracovaním a používaním vašich osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcna. Môžete tiež namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na marketingové účely alebo iné oprávnené záujmy bez toho, že by vám vznikli iné náklady ako náklady na prenos telefonickej komunikácie v súlade so základnými tarifami alebo inej komunikácie.

V súlade s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov môžete mať právo i) požiadať o prístup k vašim osobným údajom, (ii) požiadať o opravu vašich osobných údajov, (iii) požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, (iv) požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, v) požadovať prenositeľnosť vašich údajov, vi) namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov (vrátane námietok voči profilovaniu) a (vii) namietať proti automatizovanému rozhodovaniu (vrátane profilovania).

Ak chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás, ako je nižšie uvedené v bode 8 (Kontaktujte nás).

V prípade sťažností máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu nad ochranou osobných údajov. Na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

5. Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania

Táto webová stránka alebo aplikácia používa súbory cookie. Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie na odkaze tu: tenanet.sk/vseobecne/spolocne/Podmienky-pouzivania/#ot-sdk-cookie-policy

6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sa budú uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na poskytovanie požadovaných služieb a produktov. Po skončení nášho vzťahu vaše osobné údaje buď vymažeme alebo ich budeme anonymizovať, pokiaľ sa neuplatnia zákonné požiadavky na uchovávanie údajov (napríklad na daňové účely). Vaše kontaktné údaje a informácie o vašom záujme o naše produkty alebo služby môžeme uchovávať dlhšie, ak ste spoločnosti Essity udelili povolenie na zasielanie marketingových materiálov. Tiež môžeme byť podľa platných právnych predpisov povinní uchovať niektoré z vašich osobných údajov 10 rokov po príslušnom zdaňovacom roku. Vaše osobné údaje môžeme tiež uchovávať po ukončení nášho zmluvného vzťahu, ak je to potrebné na splnenie povinností podľa platných právnych predpisov alebo ak ich potrebujeme na stanovenie, uplatnenie alebo obhajobu právneho nároku, a to iba v rozsahu, v akom tieto údaje potrebujeme. V maximálnej možnej miere obmedzíme spracúvanie vašich osobných údajov na takéto obmedzené účely po ukončení zmluvného vzťahu.

7. Aktualizácie našich zásad ochrany osobných údajov

Je možné, že budeme musieť aktualizovať naše Zásady ochrany osobných údajov. Najnovšia verzia našich Zásad ochrany osobných údajov je vždy k dispozícii na našej webovej stránke.

8. Kontaktujte nás

Ak chcete uplatniť svoje práva dotknutej osoby alebo ak máte akékoľvek iné otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, môžete sa obrátiť na nášho poverenca pre ochranu osobných údajov. Pošlite svoju žiadosť na adresu:

dataprivacy@essity.com

Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Štokholm, Švédsko

Súbory cookie


Tieto stránky používajú súbory cookie. V tejto časti nájdete podrobné informácie o tom, ako sa súbory cookie používajú a ako môžete ovládať, či si chcete súbory cookie ponechať alebo ich vymazať.

1. Čo je to cookie?

Jednotlivé informácie prenesené na pevný disk vášho počítača z webstránky sú známe ako súbory cookie.  

Nie sú to počítačové programy, len malé dátové súbory, ktoré umožňujú webstránkam ukladať a sprístupňovať informácie o zvyklostiach prehliadania zo strany používateľa.

Väčšina webstránok používa súbory cookie, pretože sú súčasťou nástrojov, ktoré spríjemňujú používateľom používanie internetu. Súbory cookie umožňujú webstránkam poskytovať personalizované služby (napríklad zapamätanie si prihlasovacích údajov, ponechanie produktov v nákupnom košíku alebo zobrazovanie obsahu, ktorý je relevantný).  

Existujú rôzne typy súborov cookie: dočasné súbory cookie (alebo súbory cookie relácie) sa vymazávajú pri zatvorení prehliadača; trvalé súbory cookie sa nevymazávajú, ale sa zachovávajú až do aktívneho vymazania alebo skončenia platnosti (ktoré závisí od toho, aké dlhé trvanie súboru cookie má webstránka naprogramované).  

2. Ako odstrániť cookie?  

Väčšina prehliadačov je automaticky nastavená tak, aby prijímala súbory cookie.

Súbory cookie môžete vypnúť v prehliadači, ale nezabudnite, že ak tak urobíte, môžete prísť o množstvo funkcií potrebných na to, aby webstránka mohla správne fungovať.  

Podrobnejšie informácie o súboroch cookie nájdete na stránke www.aboutcookies.org, ktorá obsahuje komplexné a nezávislé informácie o vypnutí súborov cookie pomocou nastavení prehliadača a o odstránení súborov cookie, ktoré sú už v počítači.  

Ak chcete odstrániť súbory cookie z mobilného telefónu, budete si musieť pozrieť príručku k nemu.  

3. Zoznam súborov cookie spoločnosti TENA  

Tieto stránky používajú súbory cookie, aby sme vám mohli zabezpečiť ich personalizované používanie. Pri každom použití týchto stránok sa prenesú alebo sprístupnia súbory cookie. Súbory cookie sú uvedené nižšie. 


Cookie Name Purpose Type 1/2/3 Party Cookie Life Span
Cookiebar Prijatie súborov cookie Funkčné 1 1 týždeň
_ga Web Analytics Výkonnostné 1 24 mesiacov
gtm_eng_findout Web Analytics Výkonnostné 1 30 minút
gtm_eng_askTheDoctor Web Analytics Výkonnostné 1 30 minút
gtm_eng_faqOpen Web Analytics Výkonnostné 1 30 minút
gtm_eng_videoPlay Web Analytics Výkonnostné 1 30 minút
gtm_eng_articleRead Web Analytics Výkonnostné 1 30 minút
__atuvs AddThis share function Funkčné 1 24 mesiacov
__atuvc AddThis share function Funkčné 1 1 hodín
Targeting or Advertising Cookies Monitor usage of the site Výkonnostné 1. alebo 3. Session cookies a trvalé súbory cookies

Nevyhnutné súbory cookie – tieto súbory cookie sú nevyhnutné na pohyb po stránke a využívanie jej funkcií, ako napríklad vstup do zabezpečených častí stránky.  Bez týchto súborov cookie nie je možné poskytovať služby, ako napríklad vaše uskutočnenie nákupu.

Výkonnostné súbory cookie – tieto súbory cookie zbierajú informácie o tom, ako užívatelia používajú webovú stránku, napríklad, ktoré stránky navštevujú najčastejšie a či dostávajú chybové hlásenia od webových stránok.  Tieto súbory cookie nezbierajú informácie, ktoré by mohli identifikovať návštevníka.  Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú úhrnné, a teda anonymné.  Používajú sa výlučne na vylepšenie fungovania stránky.

Funkčné súbory cookie – tieto súbory cookie umožňujú stránke zapamätať si vaše voľby (napríklad vaše meno, jazyk či región) a poskytujú zlepšené, personalizované vlastnosti.  Informácie zbierané týmito súbormi cookie je možné anonymizovať a nemôžu sledovať vaše prehliadanie iných stránok.

Cielené alebo reklamné súbory cookie - tieto súbory cookie sa využívajú na umiestnenie reklamy, ktorá je relevantná pre vás a vaše záujmy.  Tiež sa využívajú na obmedzenie počtu vzhliadnutí tej istej reklamy a na meranie efektívnosti reklamnej kampane. Sú umiestňované našimi reklamnými sieťami s povolením od spoločnosti TENA. Pamätajú si, že ste stránku navštívili, a túto informáciu zdieľajú s ostatnými spoločnosťami, ako napríklad reklamnými spoločnosťami.  Často sú cielené alebo reklamné súbory cookie spojené s funkčnosťou stránky zabezpečovanou inou spoločnosťou.

AddThis - Naše stránky používajú funkciu AddThis (nástroj na integráciu rôznych stránok sociálnych médií ako Facebook, Twitter, LinkedIn a pod.), ktorá môže vytvoriť viacero súborov cookie v počítači. Podrobnejšie informácie o tom, aké súbory cookie používa funkcia AddThis, nájdete v časti Ochrana súkromia AddThis.

4. Prijatie podmienok používania

Prijatím podmienok používania a vstupom a používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov cookie. Súhlas s používaním súborov cookie môžete vyjadriť aj nastaveniami vo vašom prehliadači.